நவதானியம் பெயர்கள் - Navadhaniya peyar - ஔசதம் - OWSHADHAM

Tuesday, May 8, 2018

நவதானியம் பெயர்கள் - Navadhaniya peyar

நவதானிய பெயர்கள் -Navadhaniya Name in Tamil and English

navathaniyam, navathaniyam name list in tamil, navathaniyam in english, navathaniyam for pooja, navathaniyam images, navathaniyam and its uses, navathaniyam name in tamil, navathaniyam for pooja in tamil, navathaniyam in tamil, what are navathaniyam in tamil, navathaniyam english name, navathaniyam in english meaning, navathaniyam list in english. navathaniyam for marriage, navathaniyam grains, navathaniyam in english name, navathaniyam images in tamil, navathaniyam uses in tamil navathaniyam list, navathaniyam mixture, navathaniyam meaning in english, navadhanya mix, navathaniyam name. navathaniyam name in english, navathaniyam names tamil, nine navathaniyam, list of navathaniyam, uses of navathaniyam, types of navathaniyam, picture of navathaniyam, navathaniyam photos, navathaniyam peyargal, navathaniyam in tamil pdf, navathaniyam types, name the navathaniyam, 9 navathaniyam

நவ தானியங்கள் என்றால் என்ன

நவ என்றால் ஒன்பது என்று பொருள் சிறு தானியங்கள், இந்து சமய நம்பிக்கையுடையோர் புதிதாக வீடு கட்டுதல், திருமணம் மற்றும் சுப நிகழ்வுகளுக்காக வீடுகளின் முன்பு பந்தல் அமைத்தல் போன்ற நிகழ்வுகளுக்கான சில வழிபாடுகளின் போது நவதானியத்தை வழிபாட்டுப் பொருளாக வைத்து வழிபடும் வழக்கம் இருக்கிறது.

நவதானியம் எவை, நவதானியம் வகைகள், நவதானியம் பயன்கள், நவதானியம் மாவு, நவக்கிரகங்கள் நவதானியம், நவதானியம் in english, நவதானியம் பெயர்கள் in english, நவதானியம் பெயர்கள், நவதானியம் பயன், navathaniyam, navathaniyam name list in tamil, navathaniyam in english, navathaniyam for pooja, navathaniyam images, navathaniyam and its uses, navathaniyam name in tamil, navathaniyam for pooja in tamil, navathaniyam in tamil, what are navathaniyam in tamil, navathaniyam english name, navathaniyam in english meaning, navathaniyam list in english. navathaniyam for marriage, navathaniyam grains, navathaniyam in english name, navathaniyam images in tamil, navathaniyam uses in tamil navathaniyam list, navathaniyam mixture, navathaniyam meaning in english, navadhanya mix, navathaniyam name. navathaniyam name in english, navathaniyam names tamil, nine navathaniyam, list of navathaniyam, uses of navathaniyam, types of navathaniyam, picture of navathaniyam, navathaniyam photos, navathaniyam peyargal, navathaniyam in tamil pdf, navathaniyam types, name the navathaniyam, 9 navathaniyam

நவ தானியங்களின் பெயர்கள்

 1. நெல் - Paddy
 2. துவரை - Red Gram
 3. உளுந்து - Black Gram
 4. பாச்சை பயிறு - Green Gram
 5. மொச்சை - Field Bean
 6. எள் - Sesame Seed
 7. கோதுமை - Wheat
 8. கொள்ளு - Horse Gram
 9. கொண்டை கடலை -  Chickpeas

நவ தானியங்களும் || நவ கிரகங்களும்

 1. சூரியன் - கோதுமை 
 2. சந்திரன் - அரிசி (நெல்)
 3. செவ்வாய் -  துவரை 
 4. புதன் - பச்சைபயிர் 
 5. குரு - கொண்டை கடலை 
 6. சுக்கிரன் - மொச்சை 
 7. சனி -  எள் 
 8. ராகு - உளுந்து 
 9. கேது - கொள்ளு
நவதானியங்களை கடைகளில் ஒன்றாக வாங்காமல், தனிதனியே வாங்கி வாந்து வீட்டில் வைத்து அவைகளை ஒன்று சேர்த்து நவ கிரகங்களுக்கு வைத்து வழிபட ஒன்பது கிரகங்களின் தோசம் விலகும்.

No comments:

Post a Comment