தமிழ் எண்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரை - tamil engal 1 to 100 - ஔசதம் - OWSHADHAM

Wednesday, March 14, 2018

தமிழ் எண்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரை - tamil engal 1 to 100


தமிழ் எண்கள் 1 முதல் 100 வரை Tamil Numbers 1 to 100

தமிழ் எண்கள் 1-100


தமிழ் இலக்கங்களை ஒன்று முதல் நூறு வரை எப்படி எழுவது என்று பார்போம்.

தமிழ் எண்கள் வரிசை,தமிழ் எண்கள் எழுத்தில்,தமிழ் எண்கள் 1-100, தமிழ் எண்கள் 1 முதல் 100 வரை, தமிழ் எண்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரை, தமிழ் எண்கள் pdf, பண்டைய தமிழ் எண்கள், தமிழ் எண்கள் 100-1000, தமிழ் எண்கள் வரிசை, தமிழ் எண்கள் 1-500, தமிழ் எண் பெயர்கள், இலக்கங்கள் எழுத்தில், தமிழ் இலக்கங்கள், தமிழ் நெம்பர், டமில் நெம்பர், tamil numbers pronunciation, tamil number names 1 to 1000, 200 in tamil, convert number to tamil words, 1 to 1000 numbers in words in tamil pdf, 41 in tamil, tamil numbers font, numbers in telugu, numbers in tamil,

தமிழ் எண்கள் ஒன்று முதல் இருபது வரை 1 - 20

 1 – 10  க -  
ஒன்று  முதல்
பத்து வரை
11 - 20 ௰௧ - ௨௰
பதினென்று முதல்
இருபது வரை
௧ = 1
ஒன்று
௰௧ = 11
பதினொன்று
௨ = 2
இரண்டு
௰௨ = 12
பன்னிரண்டு
௩ = 3
மூன்று
௰௩ = 13
பதிமூன்று
௪ = 4
நான்கு
௰௪ = 14
பதினான்கு
 = 5
ஐந்து
௰௫ = 15
பதினைந்து
 = 6
ஆறு
௰௬ = 16
பதினாறு
௭ = 7
ஏழு
௰௭ = 17
பதினேழு
 = 8
எட்டு
௰௮ = 18
பதினெட்டு
 = 9
ஒன்பது
௰௯ = 19
பத்தொன்பது
 = 10
பத்து
௨௰ = 20
இருபது

தமிழ் எண்கள் இருபத்தி ஒன்று முதல் நாற்பது வரை 21 - 40

20 – 30  ௨௧ - 
இருபத்தி ஒன்று முதல்
முப்பது வரை
31 - 40 ௩௧ - ௬௰
முப்பத்தி ஒன்று முதல்
நாற்பது வரை
௨௧ = 21
இருபத்தி ஒன்று
௩௧ = 31
முப்பத்தி ஒன்று
௨௨ = 22
இருபத்தி இரண்டு
௩௨ = 32
முப்பத்தி இரண்டு
௨௩ = 23
இருபத்தி மூன்று
௩௩ = 33
முப்பத்தி மூன்று
௨௪ = 24
இருபத்தி நான்கு
௩௪ = 34
முப்பத்தி நான்கு
௨௫ = 25
இருபத்தி ஐந்து
௩௫ = 35
முப்பத்தி ஐந்து
௨௬ = 26
இருபத்தி ஆறு
௩௬ = 36
முப்பத்தி ஆறு
௨௭ = 27
இருபத்தி ஏழு
௩௭ = 37
முப்பத்தி ஏழு
௨௮ = 28
இருபத்தி எட்டு
௩௮ = 38
முப்பத்தி எட்டு
௨௯ = 29
இருபத்தி ஒன்பது
௩௯ = 39
முப்பத்தி ஒன்பது
௩௰ = 30
முப்பது
௪௰ = 40
நாற்பது

தமிழ் எண்கள் நாற்பத்தி ஒன்று முதல் ஐம்பது வரை 41 - 60

41 – 50 ௧ - 
நாற்பத்தி ஒன்று முதல்
ஐம்பது வரை
51 - 60 ௫௧ - 
ஐம்பத்தி ஒன்று முதல்
அறுபது வரை
௧ = 41
நாற்பத்தி ஒன்று
௫௧ = 51
ஐம்பத்தி ஒன்று
௨ = 42
நாற்பத்தி இரண்டு
௫௨ = 52
ஐம்பத்தி இரண்டு
௩ = 43
நாற்பத்தி மூன்று
௫௩ = 53
ஐம்பத்தி மூன்று
௪ = 44
நாற்பத்தி நான்கு
௫௪ = 54
ஐம்பத்தி நான்கு
௫ = 45
நாற்பத்தி ஐந்து
௫௫ = 55
ஐம்பத்தி ஐந்து
௬ = 46
நாற்பத்தி ஆறு
௫௬ = 56
ஐம்பத்தி ஆறு
௭ = 47
நாற்பத்தி ஏழு
௫௭ = 57
ஐம்பத்தி ஏழு
௮ = 48
நாற்பத்தி எட்டு
௫௮ = 58
ஐம்பத்தி எட்டு
௯ = 49
நாற்பத்தி ஒன்பது
௫௯ = 59
ஐம்பத்தி ஒன்பது
௰ = 50
ஐம்பது
௬௰ = 60
அறுபது

தமிழ் எண்கள் அறுபத்தி ஒன்று முதல் என்பது வரை 61 - 80

61 – 70  ௬௧ - ௭௰
அறுபத்தி ஒன்று முதல்
எழுபது வரை
71 - 80 ௭௧ - ௮௰
எழுபத்தி ஒன்று முதல்
என்பது வரை
௬௧ = 61
அறுபத்தி ஒன்று
௭௧ = 71
எழுபத்தி ஒன்று
௬௨ = 62
அறுபத்தி இரண்டு
௭௨ = 72
எழுபத்தி இரண்டு
௬௩ = 63
அறுபத்தி மூன்று
௭௩ = 73
எழுபத்தி மூன்று
௬௪ =64
அறுபத்தி நான்கு
௭௪ = 74
எழுபத்தி நான்கு
௬௫ = 65
அறுபத்தி ஐந்து
௭௫ = 75
எழுபத்தி ஐந்து
௬௬ = 66
அறுபத்தி ஆறு
௭௬ = 76
எழுபத்தி ஆறு
௬௭ = 67
அறுபத்தி ஏழு
௭௭ = 77
எழுபத்தி ஏழு
௬௮ = 68
அறுபத்தி எட்டு
௭௮ = 78
எழுபத்தி எட்டு
௬௯ = 69
அறுபத்தி ஒன்பது
௭௯ = 79
எழுபத்தி ஒன்பது
௭௰ = 70
எழுபது
௮௰ = 80
என்பது

தமிழ் எண்கள் என்பத்தி ஒன்று முதல் நூறு வரை 81 - 100

81 – 90 ௮௧ - ௯௰
என்பத்தி ஒன்று முதல்
தொன்னூறு வரை
91 - 100 ௯௧ - 
தொன்னூற்று ஒன்று முதல்
நூறு வரை
௮௧ = 81
என்பத்தி ஒன்று
௯௧ = 91
தொன்னூற்று ஒன்று
௮௨ = 82
என்பத்தி இரண்டு
௯௨ = 92
தொன்னூற்று இரண்டு
௮௩ = 83
என்பத்தி மூன்று
௯௩ = 93
தொன்னூற்று மூன்று
௮௪ = 84
என்பத்தி நான்கு
௯௪ = 94
தொன்னூற்று நான்கு
௮௫ = 85
என்பத்தி ஐந்து
௯௫ = 95
தொன்னூற்று ஐந்து
௮௬ = 86
என்பத்தி ஆறு
௯௬ = 96
தொன்னூற்று ஆறு
௮௭ = 87
என்பத்தி ஏழு
௯௭ = 97
தொன்னூற்று ஏழு
௮௮ = 88
என்பத்தி எட்டு
௯௮ = 98
எழுபத்தி எட்டு
௮௯ = 89
என்பத்தி ஒன்பது
௯௯ = 99
தொன்னூற்று ஒன்பது
௯௰ = 90
தொன்னூறு
  ௱ = 100
நூறு
தமிழ் எண்கள் வரிசை,தமிழ் எண்கள் எழுத்தில்,தமிழ் எண்கள் 1-100, தமிழ் எண்கள் 1 முதல் 100 வரை, தமிழ் எண்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரை, தமிழ் எண்கள் pdf, பண்டைய தமிழ் எண்கள், தமிழ் எண்கள் 100-1000, தமிழ் எண்கள் வரிசை, தமிழ் எண்கள் 1-500, தமிழ் எண் பெயர்கள், இலக்கங்கள் எழுத்தில், தமிழ் இலக்கங்கள், தமிழ் நெம்பர், டமில் நெம்பர், tamil numbers pronunciation, tamil number names 1 to 1000, 200 in tamil, convert number to tamil words, 1 to 1000 numbers in words in tamil pdf, 41 in tamil, tamil numbers font, numbers in telugu, numbers in tamil,