மான் சாதி பெண் இலட்சணம் - ஔசதம் - OWSHADHAM

Sunday, July 29, 2018

மான் சாதி பெண் இலட்சணம்


மான்சாதி பெண் எப்படி பட்டவள், எப்படி அடையாளம் காண்பது, தெரிந்து கொள்வது, மான்சாதி பெண்ணின் ஒழுக்கம் நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும், பெண்களின் மூன்று வகைபாடுகள், கண், காது, மூக்கு, பெண்கள் பெயர்கள், வாய்,இதழ்கள்,ஆசை, ஆழம், அழகு, குறி லட்சணம், நல் ஒழுக்கமான பெண்கள் அறிந்து கொள்ளும் முறை. மாசன்சாதி பெண்கள் யார். தமிழ் பெண்களின் வகைகள், கொக்ககோம். man sathi pengal, eppadi therinthu kolvathu, mansathi pen, man saathi pengal, maan saathi penkal, maan sathi pengali therinthu kollum murai kokkagom nool,olukkam, kathu, mooku, thondai, kuri amaipu, arinthu kollum murai, maansaathi pengal yaar, eppadi irupparkal, ithal, uthadu, azhaku, asai, man sadhi, pengal, vakaikal, vagaipadu, pengal vagaigal, pengal ethanai vagai. penkalai unarthu kolvathu eppadi, types of girls in tamil.tamil girls name.

பகுதி - 8

மான்சாதி பெண் எப்படி பட்டவள், எப்படி அடையாளம் காண்பது, தெரிந்து கொள்வது, மான்சாதி பெண்ணின் ஒழுக்கம் நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும், பெண்களின் மூன்று வகைபாடுகள், கண், காது, மூக்கு, பெண்கள் பெயர்கள், வாய்,இதழ்கள்,ஆசை, ஆழம், அழகு, குறி லட்சணம், நல் ஒழுக்கமான பெண்கள் அறிந்து கொள்ளும் முறை. மாசன்சாதி பெண்கள் யார். தமிழ் பெண்களின் வகைகள், கொக்ககோம். man sathi pengal, eppadi therinthu kolvathu, mansathi pen, man saathi pengal, maan saathi penkal, maan sathi pengali therinthu kollum murai kokkagom nool,olukkam, kathu, mooku, thondai, kuri amaipu, arinthu kollum murai, maansaathi pengal yaar, eppadi irupparkal, ithal, uthadu, azhaku, asai, man sadhi, pengal, vakaikal, vagaipadu, pengal vagaigal, pengal ethanai vagai. penkalai unarthu kolvathu eppadi, types of girls in tamil.tamil girls name.

மான்சாதி பெண் உடல் கூறு அமைப்பு

சுருண்ட நெரிப்போடு இருக்கின்ற கூந்தலும், கோவை கனிபோன்ற வாயும், மான்போல் மருண்ட பார்வையுடைய கண்களும், தாமரை மலரையொத்த பாதமும், பிடியானை போல நடையையும், மின்னல் கொடி போல் துவளுகின்ற இடையும் தெளிந்த முனிவர்களும் மயங்கும்படி விசாலமாய் இருக்கின்ற தேரொத்த அல்குலும் உடையவள்.

மான் சாதி பெண் புணர்ச்சி

புணர்ச்சியில் மிகுந்த தெளிவும், தாமரை மலரையொத்த மணம் பொருந்திய காமசலமும்(௺ர்), யாணை துதிக்கை போன்று திரண்டு பருத்த தொடையும் அழகோடு உயர்ந்து இருக்கின்ற கொங்கையும், கோபம் உள்ளவாரிடத்தில் பொறுமையும், அற்ப போமும் நீண்ட அழகு பெற்ற கழுத்தும் உடையவள்.

மான் சாதி பெண் குணம்

குதலை வார்த்தையும், அற்ப போசனமும், மணம் பொருந்திய செண்பக மலர்போற் சிவந்த மேனியும்,  ஆறு அங்குலத்திற்க்கு அதிகமில்லாத ஆழம் உடைய நிதம்பமும்(குறி) உடையவள். முன்கூறிய மூன்று சாதியில் பெருமை பொருந்திவள் மான் சாதி பெண் என்று மதனகா*நூல் சொல்கிறது.

பகுதி - 7
உறவில் பெண்களின் வேகம்.

பகுதி - 9

பெண்குதிரை சாதி பெண் இலட்சணம்

No comments:

Post a Comment