மூலிகைகளின் படங்கள்


ஔசதம்

மூலிகைகளின் படங்கள் - tamil mooligai patangal

 Author: Magarajothi P Date published: 4/9/2015 08:33:00 PM

 

ஒரிதல் தாமரை


ஓரிதல் தாமரை பூ - ஔசதம்
ஓரிதல் தாமரை பூ  
மேலும் படிக்க
ஓரிதல் தாமரை பூ மற்றும் இலை - ஔசதம்
ஓரிதல் தாமரை பூ மற்றும் இலை

ஓரிதல் தாமரை காய் - ஔசதம்
ஓரிதல் தாமரை காய் 

செம்பருத்தி பூ

செம்பருத்தி பூ - ஔசதம்
செம்பருத்தி பூ
மேலும் படிக்க

ஆவாரம் செடி

ஆவாரம் செடி - ஔசதம்
ஆவாரம் செடி மற்றும் பூ
மேலும் படிக்க

 கவிழ்தும்பை

 கவிழ்தும்பை - ஔசதம்
 கவிழ்தும்பை
மேலும் படிக்க

 சோளம்

சோளம் சோள கறுது - ஔசதம்
 சோளம் (சோள கறுது)
மேலும் படிக்க

கிணற்று பாசான்

கிணற்று பாசான் - ஔசதம்
கிணற்று பாசான் அல்லது வெட்டுக்காயப் பூண்டு

Download images zip

lt;!-- -->